I. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną – przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy – bez wad.
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577. kodeksu cywilnego).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny

  tu pobierzesz formularz

  lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie zgłoszenie wraz z reklamowanym produktem na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.

  Butyjana sp. z o.o.
  Zarzecze 65

  36-041 Boguchwała
  sklep@butyjana.pl

 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ.
 8. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KONSUMENT może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt bądź zwrotu pieniędzy.
 9. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 11. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty przesyłki związane z reklamacją, a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, naprawa obuwia bądź jego wymiana na nowy jest również formą uznania reklamacji za zasadną.
 12. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.
 13. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania jeżeli nie są wynikiem wad produktu.
  Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych bądź ich zaniechania. Również zmiana przeznaczenia obuwia powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 14. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.
 15. W przypadku kiedy obuwie nie zostanie odebrane przez konsumenta lub paczka z odesłaną reklamacja zostanie zwrócona, sklep będzie przechowywał reklamowane obuwie przez okres 90 dni licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Po tym okresie rozpoczniemy naliczanie opłaty za magazynowanie w wysokości 10 zł za jeden dzień. Jeśli wartość naliczonej opłaty za magazynowanie przekroczy wartość reklamowanego obuwia wg ceny zakupu - obuwie zostanie zniszczone. Konsumentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.